PROIECT ERASMUS+ 2017-1-RO01-KA104-035956

  Nr 2041/29.06.2017 

   

  ANUNT

  PENTRU DEMARAREA PROIECTULUI ERAMUS +

  ”Spirit european în educatie”

   

  Începând cu data de 1 iulie 2017, Casa Corpului Didactic Brasov deruleaza în calitate de beneficiar, proiectul cu titlul ”Spirit european în educatie”, proiect nr. 2017-1-RO01-KA104-035956,  finantat prin Programul Erasmus+, Actiunea cheie K1 – Proiecte de mobilitate în domeniul – Educatia adultilor cu un buget în valoare de 24.200 euro.

  Proiectul se va implementa în perioada 01/07/2017-30/09/2018 si are ca grup tinta un numar de 12 formatori care vor participa la cursuri de formare la nivel european, urmarindu-se urmatoarele obiective:

  • Integrarea metodelor si practicilor nonformale care sa asigure motivarea elevilor si cresterea calitatii actului educational in procesul instructiv-educativ
  • Integrarea metodelor de prevenire si combatere a abandonului scolar în practica educationala
  • Cresterea dimensiuii europene a scolilor din mediul rural, prin dezvoltarea competentelor cadrelor didactice de scriere de proiecte prin programul Erasmus+

  Mobilitatile finantate în cadrul proiectului se vor derula în colaborare cu urmatorii furnizori de formare:

  • Quarter Mediation, MALTA
  • Associazione Euphoria, Roma, ITALIA
  • Cervantes Training, Madrid, SPANIA

  Pentru organizatia noastra, obiectivul prioritar al programelor de formare oferite este ”Intarirea dimensiunii europene a educatiei prin pregatirea scolilor pentru asigurarea calitatii, descentralizare, sanse egale, educatie incluziva si diferentiata, educatie pentru excelenta, inovatie pedagogica”.

  Prin Planul de dezvoltare europeana se urmareste inovarea ofertei Casei Corpului Didactic Brasov, dezvoltarea unui înalt nivel de competente transversale la formatori,  printr-o viziune inovativa, prin perfectionare în programe de formare la nivel european, transmiterea valorilor si modelelor europene întregii comunitati educationale la nivelul judetului Brasov.

  Mobilitatile cuprinse în proiect raspund nevoii institutiei de modernizare a ofertei de formare a Casei Corpului Didactic Brasov atât în privinta continuturilor, cât si a modului de livrare a instruirii, prin aplicarea competentelor dobândite la cursurile de formare în spatiul european.

  Proiectul raspunde nevoii de dezvoltare a dimensiunii europene si a internationalizarii organizatiei, prin vizibilitatea institutiei la nivel european, prin dezvoltarea viitoare de parteneriate si colaborari.

  Avem in vedere elaborarea unui program de formare care sa includa metodele, tehnicile si instrumentele specifice educatiei nonformale in educatia formala în vederea cresterii atractivitatii si a participarii la orele de curs. În programele de formare adresate cadrelor didactice vor fi incluse noi tehnici si strategii pentru a imbunatati interactiunea cu elevii, in scopul de a preveni si a reduce abandonul scolar timpuriu.

  Dezvoltarea dimensiunii europene si internationale a Casei Corpului Didactic Brasov va genera, in urma diseminarii si exploatarii rezultatelor mobilitatilor KA1, dezvoltarea institutiilor de educatie din judetul Brasov, atât din mediul rural cât si din mediul urban, care beneficiaza de oferta de formare a institutiei.

  Cum la nivel european, în scoli, se aplica deja metode si instrumente moderne, precum si abordarea diferentiata a elevilor, consideram ca programul Erasmus+ este o oportunitate pentru personalul nostru de a moderniza demersul didactic, de a afla noi metode de predare în mod diferentiat, pentru elevi cu dezvoltari cognitive diferite. Este nevoie de realizarea unor lectii dinamice si atractive, multi dintre dascali doresc sa participe la cursuri pentru imbunatatirea actului didactic. Surprinderea dimensiunii europene a educatiei si perfectionarea competentelor profesionale se realizeaza cel mai eficient prin mobilitati de formare în institutii europene.

  Aceste activitati derulate impreuna cu echipa de proiect a institutiei si cu alti beneficiari, vor determina un curent de opinie favorabil formarii europene, constientizarea propriilor nevoi de formare si a domeniilor în care e nevoie de formare profesionala si personala.

  Implicarea în proiecte si parteneriate europene va aduce o noua viziune a organizatiei dând impulsuri noi asupra întregului demers de formare a adultilor. Schimbul de experienta va conduce  la asimilarea de exemple de bune practici cu o influenta pozitiva în dezvoltarea competentelor lingvistice, sociale, de sensibilizare si exprimare culturala. Astfel, se contureaza pentru adulti, un profil ,,de formare european”, pentru a invata pe parcursul întregii vieti. Sunt oferite instrumente ale muncii in echipa, o pregatire adecvata dezvoltarii competentelor de comunicare si colaborare, initiativa si autonomie, a unor competente sociale si transculturale.

  Proiectul ”Spirit european în educatie” raspunde nevoilor organizatiei, si are ca scop, pe parcursul a 15 luni, sa dezvolte competente  de formare pentru formatorii care vor inova oferta Casei Corpului Didactic Brasov, în acord cu cerintele cadrelor didactice din judet, pe patru directii principale: internationalizarea institutiei, inovarea ofertei de formare, formarea cadrelor didactice din mediul rural în vederea parasirii timpurii a scolii, formarea cadrelor didactice din mediul rural în vederea accesarii de fonduri europene

  Consideram ca acest proiect aduce o plusvaloare europeana, atât pentru formatorii organizatiei, cât si pentru beneficiarii programelor de formare din mediul urban si rural. Pentru noi toti, proiectul reprezinta o deschidere catre spatiul european.

   

  Echipa de coordonare a proiectului

  UPDATE: Inscrierile pentru programele de formare aferente anului scolar 2019 -2020 se fac  in perioada 01 octombrie 2019 - 31 octombrie 2019 - la sediul CCD Brasov din strada Iuliu Maniu nr.52 - pe baza formularului de inscriere si a urmatoarelor acte:

  1. copie după CI/BI ;
  2. copie certificat de naştere ;
  3. copie certificat de căsătorie;
  4. copie după actul de studiu cu specialitatea (diplomă de bacalaureat / studii universitare);
  5. adeverinţă de încadrare de la unitatea şcolară ( se completează direct pe formularul de înscriere);
  6. copie după ultimul grad didactic obţinut;
  7. o folie pentru protecţia documentelor.

  Programul de inscriere: de luni pana joi in intervalul orar 10,00 - 15,00

  Program cu publicul: de  luni pana joi in intervalul orar 10,00 - 15,00

   Nota: NU se primesc formulare de inscriere daca nu au toate documentele de mai sus atasate.

   

  Formularul de inscriere la cursurile de formare in anul scolar 2019 -2020 

   

  1. Programe acreditate de Ministerul Educației Naționale pentru cadre didactice (purtătoare de credite profesionale transferabile)

   

  Nr.

  crt.

  Denumire program

  Durata

  - ore -

  Număr de credite profesionale transferabile

  Grup ţintă

  Taxa curs

  bugetat*

  -lei-

  Taxa curs nebugetat**

  -lei-

   1

  Abordare metodică pentru activitate integrată în învățământul primar

  60

  15

  Personal didactic de predare, din învățământul primar

  50

  266

   2

  Curriculum și management pentru învațămantul primar

  60

  15

  Cadre didactice din învățământul primar

  50

  266

   3

  Educație incluzivă

  89

  22

  Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și personal de conducere, de îndrumare și control

  50

  370

   4

  Informatică și TIC pentru gimnaziu clasa a V a

  60

  15

  Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și personal de conducere, de îndrumare și control

   

  50

  266

   5

  Management strategic, operațional și marketing educațional

  89

  22

  Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar-învățământ tehnic și profesional, învățământ liceal și vocațional

  50

  370

   6

  Prevenirea consumului de droguri la adolescenți

  40

  10

  Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

  0

  0

   7

  Proiecte europene pentru parteneriate și mobilități

  60

  15

  Personal didactic de predare din învățământul preuniversitar

  50

  266

   8

  Utilizarea avansată a instrumentelor TIC

  89

  22

  Personal didactic de predare, personal didactic auxiliar din învățământul preuniversitar și personal de conducere, de îndrumare și control

  50

  370

  * Curs bugetat – dacă NU aveţi 90 de credite în ultimii 5 ani sau un grad didactic didactic susţinut în ultimii 5 ani

  ** Curs nebugetat – dacă aveţi 90 de credite în ultimii 5 ani sau un grad didactic didactic susţinut în ultimii 5 ani

   

   

  1. Programe avizate de Ministerul Educaţiei Naționale

   

  Nr.

  crt.

  Denumire program

  Durata

  - ore -

  Grup ţintă

  Taxa curs

  bugetat*

  -lei-

  Taxa curs nebugetat **

  -lei-

  1

  ABC-ul emoțiilor

  40

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  0

  0

  2

  A doua şansă

  30

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar: institutori, învăţători, educatoare, profesori

  50

  158

  3

  Abilitarea curriculară a cadrelor didactice din învăţământul primar pentru clasa pregătitoare

  16

  Cadre didactice din învăţământul primar din unităţile şcolare din judeţul Braşov

  0

  0

  4

  Abilitarea curriculară pentru nivelul gimnazial

  16

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  50

  108

  5

  Achizitii publice  - aplicarea noilor reglementari legislative

  24

  Administratori financiari și administratori de patrimoniu

  0

  0

  6

  Administrator patrimoniu

  24

  Administratori patrimoniu

  0

  0

  7

  Antreprenoriat în școli

  24

  Personal didactic, didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control din unitățile școlare din județul Brașov

  0

  0

  8

  Competenţe specifice învăţării pe tot parcursul vieţii

  30

  Învățători/ institutori din învățământul preuniversitar, profesori

  50

  158

  9

  Contabilitatea institutiilor publice. Sistemul de raportare FOREXEBUG

  24

  Contabili șefi și administratori financiari/patrimoniu

  0

  0

  10

  Controlul financiar preventiv –componentă esențială a sistemului de control intern/managerial

  24

  Contabili șefi și administratori financiari

  0

  0

  11

  Curs pentru responsabilul cu formarea continuă şi perfecţionarea

  cadrelor didactice

  25

  Cadre didactice cu statutul de responsabili cu formarea continua si perfectionarea personalului didactic

  0

  0

  12

  Curs perfecţionare bibliotecari şcolari

  24

  Bibliotecari şcolari din învăţământul preuniversitar al judeţului Braşov

  50

  136

  13

  Dezvoltarea competențelor de evaluare a cadrelor didactice din învățământul preuniversitar-evaluatori în cadrul concursurilor și examenelor naționale

  25

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Brașov

  50

  140

  14

  Dezvoltarea competenţelor didactice de evaluare a învăţării prin examene naţionale, la disciplinele din programele de examene naţionale

  16

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Brașov

  50

  108

  15

  Dezvoltarea Competențelor Cadrelor Didactice De Integrare A Instrumentelor Tic În Managementul Clasei De Elevi Și Procesul De Predare-Învățare

  40

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Brașov

  50

  194

  16

  Dezvoltarea competenţelor didactice şi metodice pentru profesorii debutanţi de limba engleză

  30

  Cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar care predau limba engleză

  50

  158

  17

  Dezvoltarea personală şi consiliere educaţională

  25

  Invatatori/institutori si profesori

  50

  140

  18

  Dispozitivele mobile ca instrumente educaționale

  30

  Personal didactic de predare, din învățământul preuniversitar

  0

  0

  19

  Educație interculturală

  40

  Personal didactic, didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control din școli din mediul rural și urban mic din județul Brașov

  0

  0

  20

  Educație împotriva rasismului, xenofobiei, antisemitismului și discriminării

  24

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar din județul Brașov

  50

  136

  21

  Educaţie pentru excelenţă

  25

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar: institutori, învăţători, educatoare, profesori

  50

  140

  22

  Educaţie pentru informaţie

  48

  Directori de unităţi de învăţământ şi cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  0

  0

  23

  Educaţie prin SAH-Curriculum la decizia şcolii

  25

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar

  50

  140

  24

  Elemente de psihopedagogie şi metodică a predării religiei

  25

  Profesorii de religie din învăţământul preuniversitar

  50

  140

  25

  Etică și integritate – parte a sistemului de control intern managerial

  24

  Comisia de etica, consilierul de etica, avertizorul de integritate, directori, membrii comisiei de  implementare a Sistemului de control intern managerial – SCIM.

  0

  0

  26

  Evaluarea şi dezvoltarea competenţelor de bază necesare formării capacităţii de comunicare la copiii de 6-8 ani (limba maghiară)

  35

  Învăţători/institutori care predau în limba maghiară

  50

  176

  27

  Folosirea utilă, creativă, sigură a internetului

  24

  Personal didactic din învățământul preuniversitar (personal didactic de predare nivel: primar și gimnazial, bibliotecari școlari, documentariști, informaticieni).

  0

  0

  28

  Formare continuă pentru profesorii metodişti ISJ

   

  25

  Cadre didactice cu statut de metodisti la nivelul Inspectoratului Şcolar Județean Brasov

  0

  0

  29

  Gestionarea resurselor umane. Revisal. Edusal.

  24

  Secretari, administratori financiari și directori

  0

  0

  30

  Implementarea sistemului de control intern managerial

  24

  Personal implicat în implementarea sistemului de control intern managerial.

  0

  0

  31

  Management şi consiliere pentru cariera didactică

  12

  Învăţători/institutori şi profesori

  0

  0

  32

  Managementul arhivării documentelor

  24

  Personal implicat în activitatea de arhivare: directori, responsabili arhivă, membrii comisiei de selecționare, responsabili compartimente, etc.

  0

  0

  33

  Metode şi tehnici de evaluare

  25

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar care participă la evaluări pentru examenul de definitivare în învăţământ şi la concursul naţional pentru ocuparea posturilor vacante/ rezervate

  0

  0

  34

  Pregătirea profesorilor debutanți

  40

  Cadre didactice debutante din învăţământul preuniversitar

  0

  0

  35

  Program de formare privind Strategia anticorupţie în educaţie

  30

  Cadre didactice din sistemul preuniversitar

  0

  0

  36

  Proiecte europene pentru școli

  25

  Personal didactic, didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control din școli din mediul rural și urban mic din județul Brașov

  0

  0

  37

  Sisteme avansate de fabricaţie în învăţământul tehnic

  40

  Cadre didactice din învăţământul preuniversitar tehnic

  50

  194

  38

  Strategii și metode non-formale pentru prevenirea și combaterea abandonului școlar

  25

  Personal didactic, didactic auxiliar, personal de conducere, de îndrumare și control din unitățile școlare din județul Brașov

  0

  0

  * Curs bugetat – dacă NU aveţi 90 de credite în ultimii 5 ani sau un grad didactic susţinut în ultimii 5 ani

  ** Curs nebugetat – dacă aveţi 90 de credite în ultimii 5 ani sau un grad didactic susţinut în ultimii 5 ani

  Scurt Istoric

  • 5-7 februarie 1969 - Conferinta Nationala a Cadrelor Didactice propune înfiintarea Caselor Corpului Didactic
  • 1971 – înfiintarea Casei Corpului Didactic, institutie cu caracter metodic, stiintific, cultural si educativ pentru personalul didactic din învãtãmântul preuniversitar
  • 1971 – se elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare prin Adresa MÎ nr. 10.937 din 1971
  • 15 oct.1986 – este data nota telefonica prin care casele corpului didactic din toata tara au fost desfiintate fara nicio explicatie
  • Prin O. M. nr.9867/20 martie 1990, Casele Corpului Didactic sunt reînfiintate si îsi reiau activitatea ca institutii judetene de resurse, inovatie si expertiza, promotoare ale miscarii pentru reforma, centre de documentare si informare, de perfectionare si dezvoltare profesionala. Pe lânga Casa Corpului Didactic a fost înfiintat Laboratorul de Orientare Scolara si Profesionala, devenit mai târziu Centrul Judetean de Asistenta Psihopedagogica.

  Echipa CCD Brasov in anul scolar 2019 - 2020

  • 1. Personal de conducere: Director prof. POPA MIHAELA
  • 2. Personal didactic de predare:
  • Compartiment PROIECTE:
  • - prof.metodist MITREA CARMEN SILVIA
  • - prof.metodist SIBECHI VIORICA
  • Compartiment PROGRAME:
  • - prof.metodist VARZARU CAMELIA MARIANA
  • - prof.metodist MARES MONICA
  • 3. Personal didactic auxiliar:
  • Compartiment BIBLIOTECA/EDITURA - bib. MOCANU CAMELIA IULIANA
  • Compartiment INFORMATIZARE - inf. CONDURACHE PAUL
  • Compartiment FINANCIAR - ec. CRACIUN MIRELA

   Program cu publicul: de  luni pana joi in intervalul orar 10,00 - 15,00

  © 2017 Casa Corpului Didactic Brasov. Toate drepturile rezervate.

  Please publish modules in offcanvas position.